Talimat ve Statüler

Talimat ve Statüler
TMVFL MİLLİ KARMA GÖREV VE SORUMLULUK TALİMATI
TMVFL MİLLİ KARMA GÖREV VE SORUMLULUK TALİMATI

TMVFL MİLLİ KARMA

GÖREV VE SORUMLULUK TALİMATI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

AMAÇ
Madde 1- Bu Talimatın amacı, TMVFL Millî Karma kamplarının düzen ve disiplinini sağlamak, kamp organizasyonlarında görevli unsurların görev ve yetkilerine dair usul ve esasları düzenlemektir.

 

KAPSAM
Madde 2- Bu Talimat; TMVFL Millî Karma kamplarına katılacak sporcuları, antrenörleri, doktor, fizik tedavi uzmanı, masör, beslenme uzmanı, spor psikoloğu, menajer ve TMVFL Millî Karma kamplarında Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonunun talimatıyla görev yapacak personellerin TMVFL Millî Karma kampı öncesi, sırası ve sonrasında yükümlü oldukları görev ve ödevlerle ilgili hususları kapsar.

 

TANIMLAR

Madde 3- Bu talimatta geçen;

 

Federasyon

:

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonunu,

Kafile Başkanı

:

TMVFL Millî Karma yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde Federasyonu temsilen kafileye liderlik eden, her türlü sevk, idare ve temsilden sorumlu kişiyi,

TMVFL Millî Karma Sportif  Direktörü

 

Federasyon tarafından atanan  TMVFL Millî Karma Sportif direktörünü,

Yardımcı Antrenörler

:

TMVFL Millî Karma kamp, müsabaka ve diğer faaliyetleri sırasında yardımcı olması maksadıyla Sportif  Direktörün talimatı doğrultusunda iş görecek yardımcı antrenörleri, istatistik ve/veya kondisyon ve/veya teknik-taktik uzmanı antrenörü,

Sporcu

:

TMVFL liglerinde oynayan lisanslı futbolcuları,

Doktor

:

TMVFL Millî Karma kamp ve/veya müsabaka sürecinde kamp ve/veya müsabaka kadrosuna dahil olan bütün unsurların sağlık durumlarıyla ilgilenen tıp doktorunu,

Spor Psikologu

:

TMVFL Millî Karma kamp ve/veya müsabaka sürecinde kamp ve/veya müsabaka kadrosuna dahil olan bütün unsurların psikolojik durumlarıyla ilgilenen spor psikoloğunu,

Fizyoterapist

:

TMVFL Millî Karma kamp ve/veya müsabaka sürecinde kamp ve/veya müsabaka kadrosuna dahil millî sporcuların spor sakatlıklarına yerinde müdahale etmek üzere görev verilen fizik tedavi uzmanını,

Beslenme Uzmanı

:

TMVFL Millî Karma kamp ve/veya müsabaka sürecinde kamp ve/veya müsabaka kadrosuna dahil olan bütün unsurların, faaliyet programına uygun ve dengeli beslenmelerini sağlayan sporcu beslenmesi konusunda akademik eğitim görmüş uzman,

Masör

:

TMVFL Millî Karma kamp ve/veya müsabaka sürecinde kamp ve/veya müsabaka kadrosuna dahil millî sporcuların bedensel dinlenmelerinin, antrenman veya müsabaka esnasında doğabilecek basit sakatlıklarda gerekli müdahaleyi yaparak antrenman veya müsabakaya devamlarının sağlanması maksadıyla görev verilen sertifikalı masaj uzmanını,

Millî Karma Sporcusu

:

TMVFL Millî Karma Kampına, TMVFL Millî Karma müsabakalara hazırlanmak ve/veya TMVFL Millî Karma müsabakada görev almak üzere çağırılmış sporcuları,

Kamp

:

TMVFL Millî Karma sporcularının antrenman yapmak, turnuva, şampiyona ve müsabakalara hazırlanmak ve/veya iştirak etmek için toplandıkları, konakladığı ortam ve süreci,

Milli Karma Sorumlusu

 

TMVFL Millî Karma kampı öncesi , sırası ve sonrasında Federasyonla sürekli irtibat hâlinde, Federasyonun yönerge ve talimatlarının eksiksiz uygulanmasının sağlanması, kamp programlarının düzenlenmesi, antrenman salonunun düzenlenmesi, antrenman malzemesinin temini ve düzenlenmesi, teknik ekip veya sporcu ihtiyaçlarının karşılanması, kamp süresince aksaklıkların giderilmesi   maksadıyla Federasyon tarafından atanan TMVFL Milli Karma Sorumlusunu,

Teknik Ekip

:

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu tarafından atanan Sportif Teknik Direktör, Antrenör ve Yardımcı Antrenörleri,

Sağlık Ekibi

:

Federasyon tarafından TMVFL Millî Karma kamp ve/veya müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında sporcuların her türlü sağlık problemiyle ilgilenmek amacıyla görevlendirilen doktor, fizyoterapist, masör, psikolog, beslenme uzmanı ve benzeri sağlık görevlilerinin tümünü ifade eder.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler, Unsurlar

 

Yükümlülükler

Madde 4- TMVFL Milli Karma; tanımlar bölümündeki yöneticiler, görevli antrenörler ile millî  karma  kampına davet edilen bütün sporcular ve diğerleri millî karma kampları öncesi, sırası ve sonrasında bu talimatın yüklediği görevleri eksiksiz ve gecikmesiz yerine getirmekle yükümlüdür.

Unsurlar

Madde 5- Federasyon; Millî Karma kampları ile ilgili işlerini aşağıdaki unsurları aracılığı ile yürütür.

 1. Milli Karma Sportif  Teknik Direktörü

 2. Milli Karma Kordinatörüğü

 3. Kafile Başkanı

 4. Milli Karma Sorumlusu

 5. Antrenörler

 6. Yardımcı Antrenörler,

 7. Sağlık Ekibi,

 8. Doktor,

 9. Beslenme Uzmanı,

 10. Spor Psikologu,

 11. Fizyoterapist,

 12. Masör

 13. Sporcu

 14. Malzemeci

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Unsurların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

TMVFL Milli Karma Sportif Teknik Direktörü

Madde 6- TMVFL Milli Karma Sportif Teknik Direktörü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. TMVFL Milli Karma Sportif Teknik Direktörü, TMVFL Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonun belirlemiş olduğu ilkeler doğrultusunda çalışır.

 2. TMVFL Milli Karma antrenörleri ile kısa, orta ve uzun vadeli olarak hedeflerini planlamak ve bu hedefleri paylaşmak ve takibini sağlamak,

 3. TMVFL Milli Karma ve antrenörleri ile birlikte faaliyet programını belirleyerek  sunmak,

 4. TMVFL Milli Karma antrenörlerinin  düzenli çalışmasını sağlamak,

 5. TMVFL Milli Karma antrenörleri ile  kamplar ve hazırlık müsabakaları ve resmi müsabakalar ile ilgili değerlendirme toplantıları yapılmasını sağlamak,

 6. TMVFL Milli Karma Antrenörüyle sürekli irtibat hâlinde bulunmak; kamp öncesi, sırası ve sonrasında Antrenörün teknik taleplerini belirleyerek  teknik federasyona  sunmak,

 7. TMVFL Milli Karma’ya seçilecek sporcuları izlemek, antrenör ve yardımcı antrenörleri ile değerlendirmelerde bulunarak seçmek ve kamuoyu ile paylaşmak,

 8. TMVFL Milli Karma ile ilgili her türlü çalışmayı yapmak ve gerekli gördüğü veya Federasyonun talip etmesi halinde çalışmaları ile ilgili rapor ve düşüncelerini TMVFL Federasyonu ile paylaşmak,

 9. TMVFL Milli Karma ile ilgili haber, bilgi ve açıklamayı Federasyon adına yapmak,

 10. TMVFL Milli Karma kampından sonra millî karma ile ilgili görüşlerine yer verdiği bir rapor hazırlayarak federasyona sunmak.

TMVFL Milli Karma Sorumlusu

Madde 7- TMVFL Milli Karma Sorumlusu görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. TMVFL Milli Karma Sorumlusu yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde herhangi bir aksaklık olmaması için çaba göstermek,

 2. TMVFL Milli Karma Teknik Ekibi ile hedefe yönelik kamp, antrenman, turnuva, hazırlık maçı programlarını düzenleyerek faaliyetlerden yeterli bir süre  öncesinde Federasyona ulaştırmak,

 3. TMVFL Milli Karma Teknik Ekibinin kamp ve benzeri faaliyetler için belirlediği aday sporcu kadrosunu zamanında Federasyona ulaştırmak,

 4. Kadroda bulunan sporcuların ve diğer görevlilerin görev izin yazılarının kurumlarına yazılabilmesinin temini için faaliyetin başlangıç tarihinden yaklaşık iki hafta önce ayrıntılı adres cetveli hazırlayarak Federasyona ulaştırmak.

 5. Görev izin yazılarının ilgili kurumda işleme konulmamış olması, yanlış adrese gitmiş olması ve benzeri olumsuz durumlar doğma ihtimaline karşı aday kadrodaki sporcularla ve diğer görevlilerle önceden görüşüp durumu tespit etmek; sorun doğmuşsa Federasyonla temasa geçerek çözümlemek,

 6. Federasyon tarafından onay verilen kamp merkezlerinde    TMVFL Milli Karma Teknik Ekibinin belirlediği antrenman ve konaklama koşullarının temini için faaliyetten en az yaklaşık iki hafta önce ayrıntılıAntrenman - Servis ve Konaklama Cetvelini” Federasyona ulaştırmak.

 7. Federasyon tarafından onay verilen kamp merkezlerinde TMVFL Milli Karma Teknik Ekibinin ve Sağlık Ekibinin birlikte belirlediği antrenman, beslenme, barınma, ulaşım, dinlenme ve benzeri hazırlanma koşullarının temini için faaliyetten en az yaklaşık iki hafta önce “Ayrıntılı Zaman Çizelgesini” Federasyona ulaştırmak.

 8. Kamp süresi içinde TMVFL Milli Karma Teknik Ekibi tarafından talep edilen antrenman malzemesinin temini için faaliyetten en az 20 gün önce kamp malzemesi talep listesi hazırlayarak Federasyona ulaştırmak; malzemenin kamp merkezine nakli için gerekli düzenlemeler yapılırken Federasyonla temas hâlinde olmak; Federasyon tarafından temin edilen malzemenin alan kişilere zimmetlenmesini ve zimmet belgelerinin Federasyona ulaştırılmasını sağlamak,

 9. Kampta hastalanan, zehirlenen, yaralanan veya sakatlanan sporcuların ve/veya teknik ekibin Türkiye Masterler ve Veteranlar Federasyonu Sağlık Kurulunun yönlendirmesi doğrultusunda hastaneye sevkini sağlamak ve tedavi sürecini takip ederek Kafile Başkanı ve Federasyona rapor vermek,

 10. TMVFL Milli Karmanın bütünlük içinde, Federasyonun ilke ve prensipleri doğrultusunda hareket etmesini sağlamak; aksi davranışları Kafile Başkanı ve Federasyona rapor etmek,

 11. TMVFL Milli Karmanın yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde herhangi bir aksaklık olmaması için çaba göstermek,

 12. Sporcu, teknik ekip ve idarî heyetten oluşabilecek delegasyonun pasaport son geçerlilik tarihlerini yakından takip etmek; gerekli prosedürün aksaksız yürütülebilmesi için pasaport sahiplerini uyarmak, vizeler için seyahatten 30 gün önce pasaportları toplayarak başvurunun yapılmasını sağlamak,

 13. Federasyon tarafından onay verilen yurt dışı organizasyonlarda uyulacak antrenman, müsabaka, beslenme, barınma, iç ve uluslararası ulaşım, dinlenme ve benzeri uygulama koşullarının bilinmesi için seyahatten en az 20 gün önce “Ayrıntılı Zaman Çizelgesi” hazırlayarak Federasyona ulaştırmak,

 14. Seyahat veya yurt dışındaki faaliyet süresi içinde hastalanan, zehirlenen, yaralanan veya sakatlanan sporcuların ve/veya teknik ekibin, organizatör ülke sorumlularıyla temasa geçerek fizyoterapist/masör veya takım doktoru nezaretinde hastaneye sevkini sağlamak ve tedavi sürecini takip ederek anında Federasyona rapor vermek,

 15. TMVFL Milli Karmanın bütünlük içinde, millî temsil ilke ve prensipleri doğrultusunda hareket etmesini sağlamak; aksi davranışları Kafile Başkanı ve Federasyona rapor etmek,

 16. Yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetle ilgili ayrıntılı faaliyet değerlendirme raporu hazırlayarak yurda dönüşü müteakip 7 gün içinde Federasyona ulaştırmak,

 17. Kampta meydana gelebilecek her türlü idarî sorunu öngören bir plan hazırlayarak tedbirlerini almak, doğabilecek ihtiyaçların giderilmesi için kamp yapılacak tesislerin ve kampların yapıldığı yerin yetkilileriyle sürekli irtibat hâlinde olarak gerekli koordinasyonu sağlamak,

 18. Kampın sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi için kampa gelecek ziyaretçiler ve basın mensupları için Kamp Talimatında hüküm bulunmayan durumlara yönelik Başkanın onayını alarak uygun düzenlemeler yapmak,

 19. Anma toplantısı, özel eğlence, basın toplantısı, imza günü, röportaj, kamp programı dışında sporcuların kampı terk etmesine sebep olacak özel geziler ile ilgili, Federasyonla irtibata geçerek düzenlemeler yapmak.

 20. Federasyona verilmiş olan faaliyet programını alarak kamp süresince uygulanacak antrenman programına ve mümkünse Antrenörün talebine uygun özelliklerdeki spor tesislerinin Federasyon kanalıyla gerekli yazışmaların yapılarak TMVFL Milli Karmaya tahsis edilmesini sağlamak,

 21. Kamp hizmetlerinin düzgün bir biçimde verilmesi için kamp yapılacak tesislerin yetkilileriyle önceden irtibat ve mutabakat sağlamak,

 22. Kamptaki günlük faaliyetlerin idarî seyir raporunu düzenli biçimde tutarak gideremediği aksaklıkları Federasyona bildirmek ve kamp sonunda tuttuğu raporu Federasyona  sunmak,

 23. Kamp süresince TMVFL Milli Karmanın her türlü ulaşım ve konaklama işlemini denetim altında tutmak; herhangi bir aksaklığa karşı tedbir almış olmak,

 24. Kampta ve müsabakada giyilecek kıyafetlerin ve kullanılacak malzemenin kampın ilk gününe eksiksiz olarak yetişmesini sağlamak için sorumlularla birlikte hareket etmek,

 25. Teknik ekibin, sporcuların ve diğer görevlilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmek, kamp merkezinde çözümlenemeyen sağlık problemleri için en yakın sağlık kuruluşuna ulaşımı temin etmek,

 26. Masöre; kullanacağı ilaçları söylemek ve bunların kontrollü, usûlüne uygun kullanımını denetim altında tutmak.

 27. Kampa katılan bütün görevlilerin; özellikle sporcuların TMVFL Milli Karma diyetine uygun beslenmelerini sağlamak, beslenme düzenindeki aksaklıkları hızla gidermek,

 28. Federasyon tarafından verilebilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

TMVFL Milli Karma Antrenörleri ve Yardımcı Antrenörleri

Madde 8- TMVFL Milli Karma Antrenörünün ve Yardımcı Antrenörün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. TMVFL Milli Karma antrenörleri ve yardımcı antrenörleri, hedeflerini, kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlayıp teknik direktöre sunarlar.

 2. TMVFL Milli Karma antrenör ve yardımcı antrenörleri, görev yaptığı süre içinde, Sportif Teknik Direktörü, Kamp yöneticisi, antrenör, sporcu ve ilgili diğer kişilerle iyi ilişkiler içerisinde olmak durumundadır. TMVFL Milli Karma antrenörleri, çalışmalar sırasında, ekip çalışması anlayışıyla, ekibinde bulunan diğer elemanlarla iyi bir işbirliği içerisinde, kendilerinden en yüksek verimi alabilecek şekilde çalışmalarını planlarlar.

 3. TMVFL Milli Karma antrenör ve yardımcı antrenörleri, bölgelerdeki bütün müsabakaları izlemeye çalışırlar. Yapmış oldukları bu çalışmaları ve bununla ilgili raporlandırmalarını rutin olarak, TMVFL Milli Karma Sportif teknik direktöre ve teknik kurula iletirler.

 4. TMVFL Milli Karmaya sporcu seçimi sırasında kulüp antrenörlerinin görüşlerinden yararlanmalıdırlar.

 5. TMVFL Milli Karma antrenörleri, organizasyon  sırasında kullanılacak malzemeler, saha tahsisi ve otel konusunda TMVFL Milli Karma Sorumlusundan uygun süre öncesinde talepte bulunur.

 6. TMVFL Milli Karma Sorumlusu ile birlikte, çalışmaların verimli geçmesi konusunda gerekli her türlü önlemleri alır.

 7. Kamp ve TMVFL Milli Karma faaliyetlerinin duyurulması amacıyla; Faaliyetin, hedeflerinin  ve programının ilgili basın-yayın kuruluşlarına duyurulması ve gereken web sayfalarında yayınlanması konusunda gerekli metni hazırlar ve ilgililere iletir.       

 8. TMVFL Milli Karma antrenörleri, organizasyonun tüm safhaları boyunca sportmence davranmaları ile iyi bir yurttaş olmanın yanında davranışlarıyla da örnek olur. Bu nedenle TMVFL Milli Karma antrenörleri, sporculara kötü örnek olacak davranış içerisine giremezler.

 9. Antrenmanlarda ve müsabakalarda, federasyon tarafından sağlanan ve organizasyon için gerekli olan diğer malzemelerin kullanılması ve devamlılığından sorumludur. Antrenörler faaliyet öncesinde sporcu sayısına uygun malzemeyi federasyondan talep eder. Bunları imza karşılığı sporculara teslim eder, artan ve faaliyet sonunda geriye toplanan malzemeleri de faaliyet sonunda tutanakla federasyona iletirler.

 10. TMVFL Milli Karma antrenörleri, faaliyetler sırasında, gerekli yardımcı personelin (doktor, masör, psikolog, yardımcı antrenörler, vb) bulundurulması konusunda gerekli çalışmaları yaparlar. Faaliyet için gerekli olan malzemelerin içeriği konusunda teknik direktör aracılığı ile kamp sorumlularıyla önceden bağlantı kurarak malzemelerin teminini sağlamalıdır.

 11. TMVFL Milli Karma antrenörleri, organizasyon sonunda, faaliyet raporunu federasyona ulaştırırlar. Söz konusu raporun içeriğinde: Faaliyetin hedefleri, faaliyete katılanların listesi, faaliyete davet edilip de katılamayanlar var ise bunların isimleri ve belgeli mazeretleri, faaliyet sırasında özetle yapılan çalışmalar (antrenman programları dahil), hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, sorunlar, çözüm yolları ve önerileri mutlaka olmalıdır. Rapor ilgili formata uygun şekilde hazırlanmalıdır.

 12. Federasyon tarafından verilebilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

TMVFL Milli Karma Doktoru

Madde 9- TMVFL Milli Karma Doktorunun görev ve sorumlulukları;

 1. Kampa katılan sporcuların kamp başlangıcında genel sağlık taramasının yapılmasını sağlamak,

 2. Sporcu sağlık formu düzenleyerek sporcuların kamp sırasında ve iki kamp arasında geçen sürede sağlık ve gelişim durumlarıyla ilgili arşiv oluşturmak,

 3. Sporcuların antrenman ve/veya müsabakaya katılacak durumda olup olmadıklarına dair Teknik Ekibe bilgi vermek,

 4. Sporcuların sağlığı için gereken ilaç, bandaj, sportif destek malzemesi ile ilgili olarak Teknik Ekibe bilgi vermek,

 5. Sporcuların izinsiz ilaç kullanımlarını engellemek için gerekli tedbirleri almak; doping ve genel sağlık konularıyla ilgili olarak sürekli bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

 6. Doping numune alımı için gerekli organizasyonu yapmak ya da yapılan bir organizasyona yardımcı olmak,

 7. Sporcuların doping maddesi içerebilecek hazır yiyecek ve/veya içecekler tüketmelerine engel olmak,

 8. WADA tarafından yayınlanan doping listesinde yer alan maddelerin ve bu maddeleri ihtiva eden farklı ticarî markaların güncellenmiş listesini elde etmek ve kamp yetkilileri başta olmak üzere bütün sporcuların bu markalardan haberdar olmalarını ve bu ürünleri kullanmamalarını sağlamak,

 9. Kamp ve antrenman merkezine en yakın sağlık merkezi ile sürekli irtibat hâlinde olarak muhtemel sorunlarda gerekebilecek acil müdahaleler için hazırlıklı olmak,

 10. Tedavisi otelde yapılamayacak durumdaki sporcuya, yurt içinde veya yurt dışında hastaneye gidip hastaneden çıkıncaya kadar yakın nezaret etmek; durum hakkında ayrıntılı bilgi alarak bunu TMVFL Milli Karma Antrenörleri, Kamp Sorumlusuna sözlü, Kafile Başkanına ve ayrıca Federasyona yazılı olarak rapor etmek,

 11. Masöre; kullanacağı ilaçları söylemek ve bunların kontrollü, usûlüne uygun kullanımını denetim altında tutmak.

TMVFL Milli Karma Fizyoterapisti

Madde 10- TMVFL Milli Karma Fizyoterapistin görev ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Sağlık Kurulu ve kamp doktoru ile iş birliği içinde kas kuvveti ve mukavemeti, anaerobik güç ölçümü testleri yaparak / yaptırarak sporcuların fiziksel performans düzeylerini tespit etmek ve daha yüksek performans için Teknik Ekip ve sporcularla iş birliği içinde çalışmak,

 2. Her tür ölçüm çalışmaları için gerekli organizasyonları sağlamak veya yapılan bir organizasyona yardımcı olmak,

 3. Yapılan test ve ölçümlerde kapasite ve performanslarının düşük olduğu tespit edilen sporcular için özel fiziksel tedavi, rehabilitasyon ve egzersiz programları hazırlamak, uygulamak.

TMVFL Milli Karma Psikologu

Madde 11- TMVFL Milli Karma Psikologun görev ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Sporcuların kişilik özellikleri, bilişsel, bedensel kaygıları ve yarışma kaygıları ile özgüvenleri, dikkat-konsantrasyon özellikleri ve motivasyonel düzeylerine ilişkin bilgiler oluşturacak testleri uygun antrenman periyodlarında uygulayarak değerlendirmek; müsabaka periyodlaması içinde gerekli yardımı sağlamak; bu amaçla Teknik Ekibi uyarıp desteklerini alarak sporcuların katılımlarının sağlanmasını temin etmek ve Başkana periyodik raporlar sunmak,

 2. Psikolojik periyodlamaya paralel olarak yurt içi ve yurt dışı kamplarda uygun olan süreler içinde sporcu ve Teknik Ekibin iletişim becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak; sporcuların yarışma kaygısı ile başa çıkmalarını sağlamak amacıyla kaygı ile başa çıkma becerilerini; yarışmalara daha kolay hazırlanmalarını sağlamak amacıyla zihinsel antrenman tekniklerini öğretmek ve motivasyonlarının yükseltilmesi için çalışmalar planlamak, 

 3. TMVFL Milli Karma aday kadrosunda olan tüm sporcuların psikolojik profillerini oluşturmak; antrenman ve maç davranışlarına ilişkin notlar tutmak ve dosyalamak,

 4. TMVFL Milli Karmayı oluşturan sporcular başta olmak üzere TMVFL Milli Karma kampının bütün unsurlarına psikolojik danışmanlık hizmeti vermek,

 5. Sporcuların performanslarını engelleyen psikolojik sorunlarını azaltmak; psikolojik hazırlıklarını tamamlayarak en üst performansa ulaşmalarını ve iyi bir kamp dönemi geçirmelerini sağlamak,

 6. Sporcuların ve Teknik Ekibin beceri öğrenimi (sporcunun daha kolay beceri sergilemesine yardımcı olmak) açısından gerekli hazırlıkları yaparak gerekli becerileri kazanmasını sağlamak,

TMVFL Milli Karma Masörü

Madde 12- TMVFL Milli Karma Masörün görev ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Sporcuların kendilerini dinç ve zinde hissetmeleri, ruhsal gerginlikten arınmaları için masaj yaparak sportif motivasyona katkı sağlamak,

 2. Antrenman ve müsabaka öncesi sporcuların kaslarını uyararak sportif aktiviteye hazır hâle getirmek,

 3. Antrenman ve müsabaka öncesi sporcuların pasif ve aktif ısınmalarını sağlamak,

 4. Antrenman ve müsabaka sırasında oluşabilecek kas gerginliği ve krampları derhâl müdahale ederek gidermek,

 5. Antrenman veya müsabaka sonrasında sporcunun iyi dinlenmesini sağlayarak bir sonraki antrenman veya müsabakaya hazır hâle getirmek,

 6. Doktorun ve beslenme uzmanının verdiği ilaçları, vitamin, mineral, yiyecek ve içecekleri periyoduna ve dozajına uygun kullanması, önerdiği tedaviyi aksaksız yerine getirmesi için sporcuya yardımcı olmak,

 7. Geçirilmiş sakatlıklar sonrasında meydana gelebilecek fiziksel güvensizliği giderme sürecinde sporcuya destek olmak,

 8. Müsabaka öncesi; soyunma odasının TMVFL Milli Karma içeri girmeden önce müsabaka masaj ve bakımına hazırlanması için yeteri kadar önce salonda, soyunma odasında yerini almak; sporcuların içme sularını, doktorun önerdiği sıvı karbonhidrat-mineral takviyelerini kontrol etmek, hazır bulundurmak,

TMVFL Milli Karma Beslenme Uzmanı

Madde 13- TMVFL Milli Karma Beslenme Uzmanının görev ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Kamp süresince antrenman ve/veya müsabaka şiddetine ve antrenman periyodlamasına uygun şekilde sporcuların en iyi performansı gösterebilmeleri ve yorgunluğun önlenebilmesi/azaltılabilmesi amacıyla beslenme programları hazırlamak ve sporcular tarafından uygulanmasını sağlamak. Antrenman ve müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında sporcuların performansta devamlılıklarını sağlayacak, yorgunluğu azaltabilecek beslenme takviyeleri bulundurulması için gerekli tedbirleri almak ve bu beslenme takviyelerinin kullanımını sağlamak; sporcuları ve teknik ekibi bu ürünlerle ilgili bilgilendirmek,

 2. Antrenman ve müsabaka öncesi, sporcuların maksimum performans gösterebilmelerine engel olabilecek beslenmeye bağlı sağlık sorunlarını saptamak ve düzeltilmesini sağlamak,

 3. TMVFL Milli Karma kadrosunda olan tüm sporcuların performanslarını ve sağlıklarını etkileyebilecek beslenmeye bağlı sağlık sorunlarını düzeltilmesi amacıyla takip etmek,

 4. Sporcuların sindirim ve kilo sorunlarıyla ilgili performanslarını olumsuz etkilemeyecek özel diyetler hazırlamak ve uygulamasını temin etmek,

 5. Kamp merkezindeki mutfak ve yemekhane hizmetlerinin düzenli ve verimli yürütülmesini sağlamak,

 6. Kamp merkezlerinde tüketilen gıda maddelerinin sağlık şartlarına uygunluğunu kontrol etmek,

 7. Sporcuların kamp sonrasında da dengeli ve yeterli beslenmelerini sağlamak için kamp sırasında bilinçlendirme amaçlı çalışmalar yapmak; kamp sonrasında bunları takip etmek.

TMVFL Milli Karma Sporcusu

Madde 14- TMVFL Milli Karma Sporcularının görev ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Millî temsilin sadece millî müsabaka ile sınırlı olmadığını bilmek ve bu bilinçle kamp periyodunun her aşamasında millî temsile yakışır tutum ve davranışlar sergilemek,  

 2. İzin gün ve/veya saatleri dışında kampta kalmak; özel veya resmî işlerini izin süresi içinde, kamp veya müsabaka konsantrasyonunu bozmayacak şekilde takip etmek,

 3. Arkadaşlarıyla iyi geçinmek; özel meselelerini kamp süreci dışında tutmak, TMVFL Milli Karma çatısı altında arkadaşına, takıma veya antrenörlerine sürekli pozitif tavırlar sergilemek, olumlu mesajlar vermek,

 4. Kamp yeri ve koşulları ile ilgili, kamp içinde veya dışında negatif yorum yapmamak, eleştiride bulunmamak; Federasyon yetkilileri tarafından fikri sorulmadıkça kamp koşulları, konaklama standartları, TMVFL Milli Karmanın durumu, Teknik Ekibin veya Sağlık Ekibinin yaklaşımlarıyla ilgili bir değerlendirme dile getirmemek,

 5. Ne amaçla ve ne koşullar altında olursa olsun, kamptaki en yetkili kişinin izni olmaksızın oda servisinden yararlanmamak; odasına su haricinde içecek ve herhangi bir yiyecek sokmamak,

 6. Odalara; yakınlık derecesi ne olursa olsun hiçbir surette misafir kabul etmemek; kamp merkezinin lobisine gelecek ziyaretçilerle görüşmek için kamptaki en yetkili kişinin iznini almış olmak,

 7. Sporcuların davranışları, genel ahlaki kurallara grubun genel kurallarına ve TMVFL Milli Karma antrenörleri tarafından konulan tüm kurallara uygun olmalıdır.

 8. Sporcular yasalar ve yönetmeliklerde suç sayılabilecek hiçbir hareket veya hareketlerde bulunamazlar.

 9. Sporcular, TMVFL Milli Karma Teknik ekibi tarafından belirlenen kamp programına (kalkış, antrenman ve yatış saatleri vb. ) harfiyen uymak zorundadırlar.

 10. Tüm antrenmanlara, müsabakalara ve toplantılara zamanında katılmalıdırlar. TMVFL Milli Karmasına çağrılan futbolcu geçerli bir mazeretini belgeli olarak Federasyona bildirmedikçe kampa katılmak zorundadır. Belgeli geçerli bir mazeret sunmadan ve Federasyondan izin almadan kampa katılmayan futbolcu 1 yıl süre ile TMVFL Milli Karmasına davet edilemez. Bu sürenin kısaltılması ya da uzatılması Federasyonun kararı ile değişebilir.

 11. Herhangi bir sakatlık ve hastalık durumunu en kısa süre içerisinde yetkililere veya TMVFL Milli Karma antrenörüne bildirmelidirler.

 12. Kampa davet edilen TMVFL Milli Karma sporcuları sakatlıklarını belirten doktor raporu almış olsalar bile  raporları ile birlikte kampa katılacaklar; kampın ilk gününde  federasyon doktorunun vereceği karar doğrultusunda  hareket edeceklerdir.

 13. Takım kaptanı, kampta yer alan diğer tüm sporcularla birlikte takıma yeni giren sporculara rehberlik etmeli ve yardımcı olmalıdır.

 14. Sporcular yasaklanmış ilaçlardan ve alkolden uzak durmalıdır. Ayrıca herhangi bir yasaklı ilacı veya alkollü içeceği bulundurmamalı ve tüketmemelidirler.

 15. Diğer sporcuların hazırlığını veya müsabakalara olan hazırlığını bozacağı, rahatsız edeceği düşünülen herhangi bir faaliyetten ya da davranıştan kaçınmalıdır. 

 16. Diğer sporcuların sportif becerilerini ve performanslarını doğrudan ya da dolaylı olarak riske sokacak bilerek ya da dikkatsizce yapılan ya da takım üyelerine benzer etki yapacak her türlü faaliyetlere katılmaktan kaçınmalıdırlar.

 17. TMVFL Milli Karmaya ve Federasyon çalışanına veya görevlilerine karşı direk ya da dolaylı yoldan eleştiriye sebep olacak davranışlar içerisinde bulunmamalıdırlar.

 18. TMVFL Milli Karma müsabaka ya da antrenman organizasyonu için sağlanan bir konaklama yerinde oluşan herhangi bir fiziksel zarar odada kalan kayıtlı kişi ya da  sporcu tarafından ödenmek zorundadır.

 19. Sporcular, antrenöre ya da görevli kişiye veya bu kişiler tarafından görevlendirilmiş diğerlerine, vücuda zarar verebilecek ya da takımın veya TMVFL Milli Karma kontrolü ya da yetkisi altındaki diğer katılımcıların huzurunu bozacağı bilinen ya da gözlemlenen herhangi bir davranışta bulunmamalıdırlar.

 20. TMVFL Milli Karma sporcuları konaklama yaptığı tesis ya da otelde konaklamakta olan diğer misafirlerle uygun ve seviyeli bir davranış içinde bulunmak zorundadır. Sporcular zorunlu hallerde doğrudan müdahale yerine TMVFL Milli Karma yetkililerine durumu iletmek zorundadırlar.

 21. Sporcular davranış kurallarının ya da TMVFL Milli Karma davranış kurallarının başka bir kişi tarafından bozulmasına yardım etmemeli, ortaklık etmemeli, desteklememeli veya cesaretlendirmemelidirler.

 22. Sporcular kamp dışına antrenörden izin almaksızın çıkamaz ve herhangi bir kişisel program yapamazlar.

 23. Sporcular TMVFL Milli Karma yetkilisinin ve federasyonun bilgisi olmadan herhangi bir açıklama (basın açıklaması vb) yapamazlar.

 24. Sporcular TMVFL Milli Karma antrenörlerinin programları çerçevesinde her türlü testte hazır bulunmalı ve tam performans göstermelidirler.

 25. TMVFL Milli Karma yetkililerinin izin vermiş olduğu bilimsel çalışmalara (anket vb. ) tam destek vermelidirler.

 26. İstenildiği an doping kontrolüne girmek veya düzenlenen seminere mazeret göstermeksizin katılmalıdırlar.

 27. TMVFL Milli Karma sponsorlarıyla yapmış olduğu anlaşmalara uygun olarak sporculara düşen görevler eksiksiz yerine getirilmelidir.

 28. Sporcular, TMVFL Milli Karma tarafından her zaman için istenecek belge ve dokümanlar içerisinde yer alan pasaport ile ilgili süreleri, vizeleri takip etmek ve vizelerini zamanında yaptırmak, resim web dokümanları hazır bulundurmak, kişisel bilgilerde meydana gelen değişiklikleri zamanında bildirmelidirler (soyadı değişikliği vb).

 29. TMVFL Milli Karma tarafından istenilmesi halinde TV programları ile eğitim programları çekimlerine katılmalıdırlar.

 30. TMVFL Milli Karmanın bir parçası olarak seyahat ederken ya da katılımda bulunurken gerekli olduğu belirtilen yerlerde ve durumlarda milli karma üniformasını ve diğer resmi giysileri giymelidirler.

 31. TMVFL Milli Karma kamp ve müsabakaları sırasında, sporcuların, anne, baba, kardeş, arkadaş vb. kimselerin sporcunun ve diğer takım arkadaşları ile antrenörlerin konsantrasyonlarını bozmamalarına dikkat etmeleri gereklidir. Bu tür görüşme ve ziyaretler için, antrenörden mutlaka izin alınması gereklidir.

 32. Sporcular; ödül törenlerinde, açılış ve kapanış seremonilerinde, gurur, onur, saygınlık ve Türk bayrağına ve ulusal marşına saygıyı ifade edecek şekilde davranmak zorundadır Bu beklenti, sadece tavrı değil  aynı zamanda giysiyi de kapsar. Bu beklentinin özünü korumada, sporcuların müsabaka ya da ilgili bir etkinlik sırasında Türkiye dışındaki diğer ülkelerin bayraklarını taşımasına, giymesine veya göstermesine izin verilmez. Ayrıca, TMVFL Milli Karma temsilcileri olarak, diğer ülkelerin ulusal marşları çalarken sporcuların uygun bir şekilde davranması gereklidir.

TMVFL Milli Karma:

 1. TMVFL Milli Karması, TMVFL Masterler Ligi’nde yer alan takımlarda oynayan futbolcular arasından seçilir. TMVFL Milli Karması oyuncu dağılımında tüm bölgeler dikkate alınacaktır.

 2. Sezon içerisinde, -pozisyon gereği hariç olmak üzere- toplamda 5 kırmızı kart gören oyuncu TMVFL Milli Karması’ndan çıkarılır.

 3. TMVFL Milli Karması, TMVFL Yönetim Kurulu’nda üye olarak bulunan, TMVFL Milli Karması Sorumlusu üyeye bağlı olarak çalışır.

 4. TMVFL Milli Karması’na seçilen bir futbolcu, mazeret bildirmeksizin takım organizasyonlarında yer almaması durumunda 1 yıl süre ile kadro dışı bırakılır.

 5. TMVFL Milli Karması’nda yer alan futbolcular kamp, turnuva veya karşılaşma öncesi takım toplanma merkezlerine kendi veya kulübünün imkânları ile gelecektir. Toplanma merkezinden sonraki tüm ulaşım, konaklama ve sporcu malzemeleri TMVFL tarafından karşılanacaktır.

 6. TMVFL Milli Karması toplanma merkezinde; Teknik direktör, antrenör, sağlıkçı, masör ve TMVFL Milli Karması’ndan sorumlu TMVFL Yönetim Kurulu üyesi hazır bulunarak, gidiş ve dönüşte takımla birlikte hareket etmek zorundadır.

 7. TMVFL Milli Karması’nın uluslararası müsabakalarda yapacağı yurtdışı seyahatlerde, karmada yer alan futbolcular pasaport, vize vb. iş ve işlemler ile masrafları kendi imkânları ile çözecektir.

 8. TMVFL Milli Karması’nın her türlü organizasyonlarda maç programındaki tarih, saat veya yer değişikliği ile ilgili nihai kararı TMVFL Yönetim Kurulu karar verir.

 9. Milli karma futbolcu kadrosu 18 kişiden oluşur. Yönetim kurulu onayı ile sayı arttırılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Talimatta bulunmayan hükümler

Madde 15- Bu Talimatta hükme bağlanmamış hususlar hakkında TMVFL Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.

Yürürlük

Madde 16 – (1) Bu Talimat, TMVFL’nin resmi web sitesi olan www.tmvfl.com.tr adresinde yayınlanarak yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 – (1) Bu Talimat hükümlerini TMVFL Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu yürütür.

 

Lisans ve Fairplay Sistemi

Futbol oyununu oluşturan temel faktörler, kalite standartlarının yükseltilmesi ve bunun belgelendirilmesidir.

Kulüp lisans sistemi, Master ve Veteran futbolunun kalitesini daha sağlam şeffaf ve güvenilir temellere dayandırarak geliştirmek ve bu gelişimi belirli bir standarta ulaştırmak amacı ile TMVFL  tarafından başlatılmış bir Oluşumdur.

TMVFL Master ve Veteranfederasyonu , hazırladığı kulüp lisans talimatını kendi kanunları doğrultusunda ve TMVFL'nin belirlediği asgari koşulları aynen muhafaza ederek hazırlamak zorundadır.

TMVFL Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu kulüp lisans talimatı 22 Temmuz 2019  tarihinde TMVFL  tarafından onaylanmıştır.
 
Kulüpler TMVFL  den  uluslararası müsabakalara katılabilmek için lisans almak zorundadır.

Alınan lisansın süresi 1 yıldır, devredilemez.

- Başvuru sahipleri, ilgili kişilerin TC Kimlik Numarası’nı içeren nüfus cüzdanlarının fotokopisi, sağlık raporu , 2 adet 6 ayı geçmemiş vesikalık resim,Futbolcu taahhütnamesi ve imzalaması.

Türkiye, de yerleşik yabancıların pasaportlarının fotokopilerini, sağlık raporlarını, vesikalık  resim ve futbolcu  taahhütnamesi imzalaması  (TMVFL ), Kulüpleri bulundukları ildeki Temsilci  İl Sorumlusu’na sunarak Filiz Lisansları’nı teslim alırlar.

- Bu maddenin  fıkrasında belirtilen belgelerde bir eksiklik bulunması halinde, ilgili kişiye Filiz  Lisansı teslim edilmez.

1-  Herkes İçin Futbol Lisansı verildiği tarihten itibaren 40 ay süre ile geçerli olacaktır. (2) Lisans geçerlilik süresi dolan futbolcuların organizasyonlara katılmaları lisans işlemlerini yenilemelerine bağlıdır. (3) Herkes İçin Futbol Lisansı alan futbolcuların bilahare  profesyonel statüye geçmeleri halinde, lisans geçerlilik süresi sona erer.

HÜKÜMLER İşbu Talimatta belirtilmeyen hususlar hakkında karar veremeye TMVFL  Yönetim Kurulu yetkilidir.TMVFL ’ nin resmi internet sitesi olan info@tmvfl.com.tr adresinde ilan edilerek yürülüğe girmiştir

Futbol oyununu oluşturan temel faktörler, kalite standartlarının yükseltilmesi ve bunun belgelendirilmesidir.

Kulüp lisans sistemi, Master ve Veteran futbolunun kalitesini daha sağlam şeffaf ve güvenilir temellere dayandırarak geliştirmek ve bu gelişimi belirli bir standarta ulaştırmak amacı ile TMVFL  tarafından başlatılmış bir Oluşumdur.

TMVFL Master ve Veteranfederasyonu , hazırladığı kulüp lisans talimatını kendi kanunları doğrultusunda ve TMVFL'nin belirlediği asgari koşulları aynen muhafaza ederek hazırlamak zorundadır.

TMVFL Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu kulüp lisans talimatı 22 Temmuz 2019  tarihinde TMVFL  tarafından onaylanmıştır.
 
Kulüpler TMVFL  den  uluslararası müsabakalara katılabilmek için lisans almak zorundadır.

Alınan lisansın süresi 1 yıldır, devredilemez.

- Başvuru sahipleri, ilgili kişilerin TC Kimlik Numarası’nı içeren nüfus cüzdanlarının fotokopisi, sağlık raporu , 2 adet 6 ayı geçmemiş vesikalık resim,Futbolcu taahhütnamesi ve imzalaması.

Türkiye, de yerleşik yabancıların pasaportlarının fotokopilerini, sağlık raporlarını, vesikalık  resim ve futbolcu  taahhütnamesi imzalaması  (TMVFL ), Kulüpleri bulundukları ildeki Temsilci  İl Sorumlusu’na sunarak Filiz Lisansları’nı teslim alırlar.

- Bu maddenin  fıkrasında belirtilen belgelerde bir eksiklik bulunması halinde, ilgili kişiye Filiz  Lisansı teslim edilmez.

1-  Herkes İçin Futbol Lisansı verildiği tarihten itibaren 40 ay süre ile geçerli olacaktır. (2) Lisans geçerlilik süresi dolan futbolcuların organizasyonlara katılmaları lisans işlemlerini yenilemelerine bağlıdır. (3) Herkes İçin Futbol Lisansı alan futbolcuların bilahare  profesyonel statüye geçmeleri halinde, lisans geçerlilik süresi sona erer.

HÜKÜMLER İşbu Talimatta belirtilmeyen hususlar hakkında karar veremeye TMVFL  Yönetim Kurulu yetkilidir.TMVFL ’ nin resmi internet sitesi olan tmvfl.com.tr  adresinde ilan edilerek yürülüğe girmiştir

Bölge Temsilciliği Kurulu

Türkiye Masterler Ve Veteranlar Futbol Federasyonu’muzun kurumsallığına yönelik çalışmaları kapsamında oluşturulan TMVFL Bölge temsilciği, Federasyonumuzun müsabakalarının sağlıklı ve kaliteli ortamlarda oynanmasına yönelik misyonunun gelişimine katkı sağlayacak doğrultudaki sorumluluk bilinciyleçalışmalar yapacaktır.TMVFL Bölgetemsilciliği, düzenlenen mevzuatlarla, futbol organizasyonunda rol alan tüm katılımcıların koordinasyonunu sağlayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur. Lig koordinatörlüğü Kurulu, kulüp ve statkriterlerinin uluslararası standartlara ulaştırılmasıiçin yapacağıdenetimlerle federasyonumuzun ilgili birimlerine bilgilerin aktarılmasını gerçekleştirecektir. Bir başkan ve dört üyeden oluşan kurul, kadrosuyla bölge sayılarınınve bölgelerdeki takım sayılarının da arttırılması, oluşan takımların taahhütname/sözleşme, lisans evrakları, maç programları, maç sonuçları ve de diğer görevleri ile ilgili tüm koordinasyonunu sağlayacaktır. Tüm bölgelerden, takımlardan gelen bilgi, belge ve raporları internet ortamında TMVFL bünyesinde kurulan sistem üzerinden en hızlı şekilde alarak, inceleyerek, federasyonun ilgili birimlerine ulaştıracak, çalışanpersonellerinide gerek raporları üzerinden, gerekse diğer çalışmaları üzerinden denetleyecektir.

 

Sağlık Kurulu

TMVFL Sağlık Kurulu’nun ana amacı, sağlıklı spor yapılabilmesini sağlamak, sporcu sağlığına yönelik çalışmalar yapmak, futbolcu sağlığını korumak, futbolcu performansını değerlendirmek, geliştirmek ve yüksek tutmaktır.

Ülkemizde master ve veteran futbolunda sağlık konusu daha da çok önem taşımaktadır. TMVFL Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kenan İLTÜMÜR ve Başkan Yardımcısı Op.Dr. Nihat DİNÇBAL günümüze kadar çok önemli çalışmalarda bulunmuşlardır. Sağlık Kurulu’muzu oluşturan bu değerli uzmanlarımızın bilgi ve görüşlerine başvurulacak olup, istenmeyen, ancak karşılaşılması muhtemel sorunların çözümü için de her zaman kendilerinden faydalanılacaktır. Ülkemizde futbolun gelişmesine paralel olarak, daha kaliteli ve çağdaş sağlık hizmeti verecek yapılanmaları oluşturmak, kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Sağlık Kurulu’muz, futbol kulüplerimizin sağlık ekipleri için eğitim çalışmaları geliştirmiş ve sağlık ekibi elemanları için sertifikasyon zorunluluğu getirmiştir. Önümüzdeki yıllarda da futbol takımlarımızda görev alacak sertifika sahibi sağlıkçıların eğitimleri her sezon yenilenen eğitim programları ile sürdürülecektir

Sosyal Sorumluluk

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu TMVFL Sosyal SorumlulukProje Kurulu, futbolun günümüzdeki yakınlaştırabilme, birleştirebilme ve farkındalık yaratılabilmeimkânlarını göz önüne alarak,  bu imkânlarınbireylere getirebileceği faydaları arttırabilmek için gerekli çalışmaları yapar.

Kurul, bölgelerdeki sosyal ihtiyaçları, farkındalık yaratılabilecek olguları, yapacağı çalışmalarla tespit eder.Bu yönde oluşturacağı projelerini,  bölgelerin STK, BELEDİYE, VALİLİK gibi kurumları ile Bölge Temsilcisi, Kulüp Başkanları ve camianın ve ileri gelenleriyle debirlikte değerlendirerek neticeye ulaştırır.

Kurul, onlarca yıldan beri süre gelen önemli gün, hafta veya süreçleri titizlikle takip ederek, onlara yönelik ne tip projeler geliştirebileceğini irdeler,  böylelikle TMVFL’nin bilinirliliğine ve tanıtımına da katkı sağlarken, alışıla gelmiş gün, hafta, anma ve farkındalık yaratma süreçlerinede farklı bir şekilde olumlu katkılar sağlar.

Kurul, TMVFL bünyesinde bir başkan ve iki üyeden oluşur.  Kurulun doğal partnerleri arasında Bölge Temsilcileri, Milli Karma üst yöneticileri,federasyonun sosyal ve görsel medya yetkilileri önemli bir yer tutar. Tüm etkinlik ve projelerinde bu partnerlerinde önemli destek alır.

Kurulun görev süresi Yönetim Kurulu’nun görev süresiyle sınırlıdır.Kurul, bu süre zarfında TMVFL markasına en üst düzeyde katkı sağlamakla yükümlüdür.Kurulun başkan ve üyeleri hayata geçirdikleri her projede insana dair, master ve veteran camiasına dair çok önemli çalışmalar yaptıklarının bilincinde olmalıdırlar.Bu titizlikle çalışmalarını sürdürmek zorundadırlar.

Tahkim Kurulu

TMVFL Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Tüzüğü uyarınca oluşturulan Tahkim Kurulu, bağımsız ve tarafsız bir zorunlu tahkim merciidir. TMVFL'nin en üst hukuk kuruludur. TMVFL Statüsü ve ilgili talimatlarda belirtilen nitelikteki uyuşmazlıklar ile ilgili nihai karar merciidir.

Tahkim Kurulu, TMVFL Lig Statüsü ve ilgili Disiplin talimatları uyarınca karar verme yetkisine sahip olan Disiplin Kurulu ve organları tarafından verilecek kararları nihai olarak inceleyerek münhasıran karara bağlar.

Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz.

TahkimKurulu;

 1. Federasyon ile kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler ve diğer yetkililer hakkında Disiplin Kurulu tarafından verilen kararları,
 2. Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Lig Statüsü uyarınca hukuki sonuç doğuran kararları,
 3. Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan talimatlar ile ilgili uyuşmazlıkları, ilgililerinin başvurusu üzerine inceleyerek kesin olarak karara bağlar.

Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile en az beş yıllık meslekî tecrübeye sahip hukukçular arasından seçilecek bir Başkan ve iki asıl üyeden oluşur.

Tahkim Kurulu'nun görev süresi, Federasyon Yönetim Kurulu'nun görev süresi kadardır.

 

© 2019 - TMVFL - Literal WebDizayn Tüm Hakları Saklıdır.