Kurullarımız'ın Görevleri

Kurullarımızın Görev Tanımı

Tahkim Kurulu Hakkında

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Tahkim Kurulu, bağımsız ve tarafsız bir zorunlu tahkim merciidir. TMVFL 'nin en üst hukuk kuruludur. TMVFL  Statüsü ve ilgili talimatlarda belirtilen nitelikteki uyuşmazlıklar ile ilgili nihai karar merciidir.

Tahkim Kurulu, TMVL  Statüsü ve ilgili talimatlar uyarınca karar verme yetkisine sahip kurul ve organlar tarafından verilecek kararları nihai olarak inceleyerek münhasıran karara bağlar.

Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz.

Tahkim Kurulu; 

a) Federasyon ile kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu temsilcileri, sağlık personelleri ve diğer yetkililer hakkında Yönetim Kurulu tarafından verilen kararları,

b) TMVFL  Disiplin Kurullarının kararları,

c)TMVFL  Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararları,

e) TMVFL Etik Kurulu kararları,

f) Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Statüsü ve talimatları uyarınca nihai karar verme yetkisine sahip diğer kurulların verdikleri hukuki sonuç doğuran kararlar,

g) Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan talimatlar, ile ilgili uyuşmazlıkları ilgililerinin başvurusu üzerine inceleyerek kesin olarak karara bağlar.

Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile en az üç yıllık meslekî tecrübeye sahip hukukçular arasından seçilecek bir Başkan ve altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur.

Tahkim Kurulu'nun görev süresi, Federasyon Yönetim Kurulu'nun görev süresi kadardır.

Sağlık Kurulu Hakkında

TMVFL Futbol Federasyonunun bünyelerinde, Sağlık Kurullarının oluşturulması ve sporcu sağlığına yönelik çalışmalar yapması son yıllarda UEFA tarafından özellikle önerilmektedir. Ülkemizde futbolun Master ve Veteran Futbolunda ise sağlık dahada çok önem taşımaktadır. TMVFL bünyesinde bu anlamda yönetimleri sağlık alanında çağı yakalayan hatta görev yaptıkları dönemin önünde giden bir vizyona sahip olagelmiştir. kurulan ilk kuruldan bu yana Kurumumuzun sağlık kurulu başkanı Sayın op Doktor Nihat Dinçbal çeşitli dönemlerin sağlık kurulları günümüze kadar değerli çalışmalarda bulunmuşlardır. Ülkemizde ve dünyada futbolun gelişmesine paralel olarak daha kaliteli ve çağdaş sağlık hizmeti verecek yapılanmaları sağlamak kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu amaca hizmet etmek üzere,Masterler ve Veteranlar futbol kulüpleri sağlık çalışanlarının eğitimine azami önem veren mevcut Sağlık Kurulu var olan eğitim çalışmalarını geliştirmiş ve bu amaçla kulüplerde çalışan sağlık ekibi elemanları için eğitimlerde başarılı olma koşulu aranan sertifikasyon zorunluluğu getirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda futbol takımlarında TFF Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatında tarif edilen vasıflarda kişiler çalışacak olup sertifika sahibi bu kişilerin sürekli eğitimi her sezon yenilenen eğitim programları ile sürdürülecektir. Bu değerli meslek büyüklerinin bilgi ve görüşlerine gereğinde başvurulacak olup istenmeyen ancak karşılaşılması her zaman muhtemel mesleki etik sorunlarının çözümü için de bu kuruldan faydalanılacaktır. TMVFL Sağlık Kurulunun ana amacı; kendi uzmanlık alanlarına giren futbolcu sağlığını korumak, futbolcu performansını değerlendirmek, geliştirmek ve yüksek tutmaktır ve sağlıklı spor yapılmasını sağlamak.

Temsilciler Kurulu

TMVFL .Futbol Federasyonumuzun batılı normlarda kurumsallaşması doğrultusundaki çalışmalardan olan ve Ağustos 2018 yılında yeniden yapılandırılarak futbolumuza kazandırılan Temsilcilik Kurumu, müsabakaların sağlıklı ve güvenli ortamlarda oynanmasına yönelik misyonunu, futbolun gelişimine katkı sağlayacak içerikteki sorumluluk bilinci içinde sürdürmektedir. Temsilcilik Kurumu günümüzde; TMVFL müsabaka denetimini gerçekleştirdiği Masterler ve Veteranlar Musabakalarının sisteminde olduğu şekilde yetkilerle donatılmış, düzenlenen mevzuatlarla görev ve yetkileri güçlendirilmiş, futbol organizasyonunda rol alan tüm katılımcıların koordinasyonunu sağlayan bir yapıya kavuşturulmuştur. Temsilciler Kurulu, saha içi güvenliği konusunda uzmanlık alanı oluşturarak Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilciliği kadrosu kurmuş, kısa sürede temsilciliğin TMVFL kurumsallaşması yönündeki atılımlarıyla öncü rol üstlenmiştir. Kulüp ve stat kriterlerinin uluslar arası standartlara ulaştırılmasında önemli görevler üstlenen Temsilciler Kurulu, temsilcilerin yerinde gözlem ve denetimleriyle Federasyonumuzun ilgili birimlerine sağlıklı bilgiler aktarılmasını gerçekleştirmektedir. Bir Başkan ve altı üyeden oluşan kurul içinden kadrosunun periyodik eğitimlerini gerçekleştirmekte ve müsabaka raporlarını internet ortamında TMVFL Futbol Federasyonu bünyesinde kurulan sistem üzerinden en hızlı şekilde alarak Federasyonumuzun ilgili birimlerine ulaştırmakta, temsilcileri gerek raporları üzerinden, gerekse görsel ve video kayıtlar üzerinden denetlemektedir. T

TMVFL İcra Kurulu Hakkında

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan İcra Kurulu'nun, TMVFL Statüsü'nün ………... Maddesine göre görev ve yetkileri şöyle; 1. İcra Kurulu, TMVFL Başkanı, başkan vekilleri ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. İcra Kurulu'nun görev süresi Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlıdır. 2. Kurulu, TMVFL Başkanı toplantıya çağırır. 3. İcra Kurulu, iki Yönetim Kurulu toplantısı arasında acil karar alınması gereken hususlarda oybirliğiyle karar alır. 4. Genel Sekreter, İcra Kurulu toplantılarına katılır. İcra Kurulunun gerekli görmesi halinde, konularla ilgili danışmanlar ve uzmanlar da toplantılara katılabilir. Bu kişilerin oy hakkı yoktur. 5. İcra Kurulu'nda alınan kararlar derhal uygulanır. İcra Kurulu'nda alınan kararlar takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. 6. Başkan'ın katılamaması halinde toplantıya birinci başkan vekili başkanlık eder.

DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Kurulu, TMVFL  Başkanı'nın teklifi, TMVFL Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanacak bir başkan ve 4  asıl üyeden oluşur.  

TMVFL  Futbol Disiplin Kurulu, TMVFL  Başkanı'nın görevde kaldığı süre ile sınırlı olarak görev yaparlar.

Atanacak asıl  ve  üyelerin en az 8 yıl Futbolun içinde gelmiş  olmaları gerekir. Ancak başkan, başkan vekili ve raportör olarak görev yapacak olanların hukuk fakültesi mezunu olmaları zorunludur. Diğer üyelerin faal olmayan antrenör, hakem ve futbolcular arasından atanmasına özen gösterilir.

TMVFL  Futbol Disiplin Kurulu, Master ve Veteran  futbol faaliyetlerinde bulunan kulüp, futbolcu, teknik direktör, antrenör, yönetici, müsabaka görevlileri ve Masterler ve Veteran futbolunda görevli diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlallerini karara bağlar.

TMVFL  Futbol Disiplin Kurulu, yukarıda belirtilen görevlerini yerine getirmek amacıyla haftanın belirli günlerinde ayrı ayrı toplanır. Toplantı, kurul başkanının çağrısı üzerine salt çoğunluk ile yapılır. Toplantı gündemi başkan tarafından belirlenir. Kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Kurullar acil işlerde, telefon konferansı, video konferansı veya benzeri başka herhangi bir yöntemle müzakere edebilir ve karar verebilir.

Başkan ve başkan vekilinin toplantıya katılmamaları halinde, en yaşlı üye kurula başkanlık eder.

Aralıksız üç toplantıya izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır.Yerine  camia içinden en tercübeli kişi yönetim tarafından atanır.

TMVFL Futbol Disiplin Kurulu kararlarında bağımsızdır.

TMVFL Futbol Disiplin Kurulu görüşmeleri kural olarak kapalı oturumlarda gerçekleştirilir.

TMVFL Disiplin kurulu  TMVFL İcra kurulunu aldığı kararlarda  bilgilendirmek zorundadır. Kulüp ihracı veya sporcu ihracı konusunu,  TMVFL  icra kurulunu karar yayınlanmadan önce bilgilendirmesi  gerekmektedir.


© 2019 - TMVFL - Literal WebDizayn Tüm Hakları Saklıdır.