Kurullarımız'ın Görevleri

Kurullarımızın Görev Tanımı

A. İCRA KURULU GÖREVLERİ

 • İcra Kurulu, TMVFL  Başkanı, Başkan vekilleri Genel Sekreter ve Başkan  tarafından belirlenecek iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. İcra Kurulu'nun görev süresi Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlıdır.
 • Kurulu, TMVFL  Başkanı toplantıya çağırır.
 • İcra Kurulu,  Yönetimi Acil  Durumlarda   Sportif  faaliyetlerle ilgili toplanır ve  arasında acil karar alınması gereken hususlarda oybirliğiyle karar alır.
 • İcra Kurulunun gerekli görmesi halinde, konularla ilgili danışmanlar ve uzmanlar da toplantılara katılabilir. Bu kişilerin oy hakkı yoktur.
 • İcra Kurulu'nda alınan kararlar derhal uygulanır. İcra Kurulu'nda alınan kararlar takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim   Kurulunu Bilgilendirir. 
 • Başkan'ın katılamaması halinde toplantıya birinci başkan vekili başkanlık eder.
 • İcra kurulu üyeleri: aralarında uyum bulunur ve ekip çalışması halinde Federasyonu  daha ileriye  götürmesi için çalışmalar yapar.
 • Yönetim kuruluna brifing verir, onlardan talimat alır.
 • Rekabet stratejileri konusunda alınan kararları uygular.
 • Doğru bir rekabet stratejisi oluşturulması için ligi  inceler.
 • Yönetim stratejileri konusunda danışmanlık yapar.
 • Federasyon  içi motivasyonu sağlar.
 • Belirli  atamalarını yapar ve yönetim kuruluna bilgi verir.
 • Yatırım ve reklam projelerini oluşturur ya da denetler.
 • Sosyal faaliyetleri takip ederek Federasyonun bu faaliyetlerde  yer almasını sağlar.

B. TAHKİM KURULU

 • TMVFL Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Tüzüğü uyarınca oluşturulan Tahkim Kurulu, bağımsız ve tarafsız bir zorunlu tahkim merciidir.
 • TMVFL'nin en üst hukuk kuruludur. TMVFL Statüsü ve ilgili talimatlarda belirtilen nitelikteki uyuşmazlıklar ile ilgili nihai karar merciidir.
 • Tahkim Kurulu, TMVFL Lig Statüsü ve ilgili Disiplin talimatları uyarınca karar verme yetkisine sahip olan Disiplin Kurulu ve organları tarafından verilecek kararları nihai olarak inceleyerek münhasıran karara bağlar.
 • Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz.
 • Federasyon ile kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler ve diğer yetkililer hakkında Disiplin Kurulu tarafından verilen kararları,
 • Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Lig Statüsü uyarınca hukuki sonuç doğuran kararları,
 • Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan talimatlar ile ilgili uyuşmazlıkları, ilgililerinin başvurusu üzerine inceleyerek kesin olarak karara bağlar.
 • Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile en az beş yıllık meslekî tecrübeye sahip hukukçular arasından seçilecek bir Başkan ve iki asıl üyeden oluşur.
 • Tahkim Kurulu'nun görev süresi, Federasyon Yönetim Kurulu'nun görev süresi kadardır

C.  SAĞLIK KURULU GÖREVLERİ

 • TMVFL Sağlık Kurulu’nun ana amacı, sağlıklı spor yapılabilmesini sağlamak, sporcu sağlığına yönelik çalışmalar yapmak, futbolcu sağlığını korumak, futbolcu performansını değerlendirmek, geliştirmek ve yüksek tutmaktır.
 • Ülkemizde master ve veteran futbolunda sağlık konusu daha da çok önem taşımaktadır. TMVFL Sağlık Kurulu Başkanı  Op. Dr. Nihat DİNÇBAL günümüze kadar çok önemli çalışmalarda bulunmuşlardır. Sağlık Kurulu’muzu oluşturan bu değerli uzmanlarımızın bilgi ve görüşlerine başvurulacak olup, istenmeyen, ancak karşılaşılması muhtemel sorunların çözümü için de her zaman kendilerinden faydalanılacaktır. Ülkemizde futbolun gelişmesine paralel olarak, daha kaliteli ve çağdaş sağlık hizmeti verecek yapılanmaları oluşturmak, kaçınılmaz bir gerekliliktir.
 • Sağlık Kurulu’muz, futbol kulüplerimizin sağlık ekipleri için eğitim çalışmaları geliştirmiş ve sağlık ekibi elemanları için sertifikasyon zorunluluğu getirmiştir. Önümüzdeki yıllarda da futbol takımlarımızda görev alacak sertifika sahibi sağlıkçıların eğitimleri her sezon yenilenen eğitim programları ile sürdürülecektir

Ç. TEMSİLCİLER KURULU

 • TMVFL .Futbol Federasyonumuzun batılı normlarda kurumsallaşması doğrultusundaki çalışmalardan olan ve Ağustos 2018 yılında yeniden yapılandırılarak futbolumuza kazandırılan Temsilcilik Kurumu, müsabakaların sağlıklı ve güvenli ortamlarda oynanmasına yönelik misyonunu, futbolun gelişimine katkı sağlayacak içerikteki sorumluluk bilinci içinde sürdürmektedir.
 • Temsilcilik Kurumu günümüzde; TMVFL müsabaka denetimini gerçekleştirdiği Masterler ve Veteranlar Musabakalarının sisteminde olduğu şekilde yetkilerle donatılmış, düzenlenen mevzuatlarla görev ve yetkileri güçlendirilmiş, futbol organizasyonunda rol alan tüm katılımcıların koordinasyonunu sağlayan bir yapıya kavuşturulmuştur. Temsilciler Kurulu, saha içi güvenliği konusunda uzmanlık alanı oluşturarak Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilciliği kadrosu kurmuş, kısa sürede temsilciliğin TMVFL kurumsallaşması yönündeki atılımlarıyla öncü rol üstlenmiştir. Kulüp ve stat kriterlerinin uluslar arası standartlara ulaştırılmasında önemli görevler üstlenen Temsilciler Kurulu, temsilcilerin yerinde gözlem ve denetimleriyle Federasyonumuzun ilgili birimlerine sağlıklı bilgiler aktarılmasını gerçekleştirmektedir. Bir Başkan ve altı üyeden oluşan kurul içinden kadrosunun periyodik eğitimlerini gerçekleştirmekte ve müsabaka raporlarını internet ortamında TMVFL Futbol Federasyonu bünyesinde kurulan sistem üzerinden en hızlı şekilde alarak Federasyonumuzun ilgili birimlerine ulaştırmakta, temsilcileri gerek raporları üzerinden, gerekse görsel ve video kayıtlar üzerinden denetlemektedir. T

E. DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI

 • Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Kurulu, TMVFL  Başkanı'nın teklifi, TMVFL Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanacak bir başkan ve 4  asıl üyeden oluşur. 
 • TMVFL  Futbol Disiplin Kurulu, TMVFL  Başkanı'nın görevde kaldığı süre ile sınırlı olarak görev yaparlar.
 • Atanacak asıl  ve  üyelerin en az 8 yıl Futbolun içinde gelmiş  olmaları gerekir. Ancak başkan, başkan vekili ve raportör olarak görev yapacak olanların hukuk fakültesi mezunu olmaları zorunludur. Diğer üyelerin faal olmayan antrenör, hakem ve futbolcular arasından atanmasına özen gösterilir.
 • TMVFL  Futbol Disiplin Kurulu, Master ve Veteran  futbol faaliyetlerinde bulunan kulüp, futbolcu, teknik direktör, antrenör, yönetici, müsabaka görevlileri ve Masterler ve Veteran futbolunda görevli diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlallerini karara bağlar.
 • TMVFL  Futbol Disiplin Kurulu, yukarıda belirtilen görevlerini yerine getirmek amacıyla haftanın belirli günlerinde ayrı ayrı toplanır. Toplantı, kurul başkanının çağrısı üzerine salt çoğunluk ile yapılır. Toplantı gündemi başkan tarafından belirlenir. Kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Kurullar acil işlerde, telefon konferansı, video konferansı veya benzeri başka herhangi bir yöntemle müzakere edebilir ve karar verebilir.
 • Başkan ve başkan vekilinin toplantıya katılmamaları halinde, en yaşlı üye kurula başkanlık eder.
 • Aralıksız üç toplantıya izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır.Yerine  camia içinden en tercübeli kişi yönetim tarafından atanır.
 • TMVFL Futbol Disiplin Kurulu kararlarında bağımsızdır.
 • TMVFL Futbol Disiplin Kurulu görüşmeleri kural olarak kapalı oturumlarda gerçekleştirilir.
 • TMVFL Disiplin kurulu  TMVFL İcra kurulunu aldığı kararlarda  bilgilendirmek zorundadır. Kulüp ihracı veya sporcu ihracı konusunu,  TMVFL  icra kurulunu karar yayınlanmadan önce bilgilendirmesi  gerekmektedir.

Size daha iyi bir hizmet sunabilmek için kişisel veri politikamız doğrultusunda çerezler kullanıyoruz. Web sitemizi kullanmaya devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz.

© 2019 - TMVFL - Literal Yazılım Tüm Hakları Saklıdır.