KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

TÜRKİYE MASTERLAR & VETERANLAR FUTBOL FEDERASYONU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ

 

Türkiye Masterlar & Veteranlar Futbol Federasyonu (“TMVFL”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Katılımcılarımız, Potansiyel Katılımcılarımız, Çalışanlarımızı ve Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

1) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

İş ortaklarımızın kişisel bilgileri Türkiye Masterlar & Veteranlar Futbol Federasyonu tarafından KVKK’ nın 4.2. maddesinde öngörülen;

(i)Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

(ii)Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

(iii)Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

(iv)İşlendikleri amaçla bağlantılı,sınırlı ve ölçülü olma,

(v)İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

 

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 

A. Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçilerimizin fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları);

a) fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.

 

B. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz);

a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

b) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

c)talep/şikayetlerin takibi,

d)iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

e) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

f)internet aracılığıyla web sitemize erişiminizisağlayabilmek amacıyla işlenecektir.

 

C.Katılımcılarımız

Dernek veya tüzel kişi takımlarımızın yetkililerinin ve/veya katılımcılarımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, katılımcı işlemi bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri, hukuki işlem bilgileri,

a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

b) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

c)iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

d)lojistik faaliyetlerininyürütülmesi,

e) mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

f) mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

g) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

h) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

i)yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

j) fiziksel mekan güvenliğinin temini,

k) hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,

l)saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

m)risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

n) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

o) firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

p) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

 

D.Potansiyel Katılımcılarımız;

Potansiyel dernek veya tüzel kişi katılımcılarımızın oyuncu, teknik personel ve yöneticilerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, katılımcı bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri;

a) mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,

b) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

c)fiziksel mekan güvenliğinin temini,

d) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

e)pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir

 

E. Paydaşlarımız

Paydaşlarımız kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri (ör. meslek içi eğitim bilgileri);

a) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

b) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

c)fiziksel mekan güvenliğinin temini,

d)tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

e)lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

f) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

g) iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

 

F. Yetkililerimiz

Gerçek kişii veya tüzel kişi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;

a) faaliyetlerin yürütülmesi/denetimi,

b) mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

c) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

d)sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

e) yatırım süreçlerinin yürütülmesi,

f) fiziksel mekan güvenliğinin temini,

g) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

 

2)Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

3)Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

 

Kişisel verileriniz, "TMVFL" tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

(ii)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(ıv)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

(v)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Veri işleme faaliyetinin, yukarıdaki hukuki sebeplerden birine dayandırılamadığı zaman ise açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

4)Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

 

a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.

b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

c)Katılımcılarımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerimize, tedarikçilere, kargo şirketlerine, sigorta şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

d)Potansiyel katılımcılarımıza ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

e)Yetkililerimize ve doğrudan ya da dolaylı olarak organizasyonumuzda görev alan kişilere ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

 

5)Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Türkiye Masterlar & Veteranlar Futbol Federasyonu olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

 

6)Kişisel Verilerinizİle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyonu’ na ait "[email protected]" mail adresine e-mail yoluyla veya Poligon Mah. Poligon Cad. No: 18 Sarıyer / İSTANBUL adresine posta marifetiyle iletebilirsiniz.


Size daha iyi bir hizmet sunabilmek için kişisel veri politikamız doğrultusunda çerezler kullanıyoruz. Web sitemizi kullanmaya devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz.

© 2019 - TMVFL - Literal Yazılım Tüm Hakları Saklıdır.